Integritetspolicy

  1. Allmänt / Inledning

  I samband med att du registrerar dig som kund hos Werners Gourmetservice AB 556519-0179 (Werners) så kommer vi spara dina kontaktuppgifter. Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och med denna Integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

  1. Personuppgiftsansvarig

  Werners Gourmetservice AB 556519-0179 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

  1. Varför vi behandlar personuppgifter

  Werners behandlar personuppgifter med ändamål och syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund vid genomförande av köp och fakturering
  • Följa lagstiftning såsom bokföringslagar
  • Delge information kring våra produkter och tjänster samt rikta marknadsföring – per post, e-post, telefon, SMS/MMS
  • Ge dig relevant information och erbjudanden i nyhetsbrev
  • Möjliggöra kundvård och kundservice; Delge information, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

  Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av produkter och tjänster.

  1. Vilka personuppgifter vi behandlar

  De personuppgifter Werners samlar in och behandlar om dig i egenskap som kund är;

  • Namn (Kontaktperson)
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Kundnummer
  • IP-adress och information om din användning av vår webbplats
  • Uppgifter om dina köp
  1. Cookies – På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner och förbättra din användarupplevelse. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.
   Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på http://www.minacookies.se 
  2. Lagliga grunder för vår behandling av personuppgifter

  Werners baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder;

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna uppfylla våra åtaganden.

  Werners har en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

  En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baseras på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis när vi skickar erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster samt för att kunna göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på tidigare inköp.

  Personuppgifter i form av fotografier behandlar vi efter att du som kund givit ditt samtycke.

  1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

  Dina personuppgifter sparas endast så länge som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vi sparar även personuppgifter under den tid som specificerats enligt gällande lagkrav, exempelvis bokföringslag.

  1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

  Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

  1. Skyddet av dina personuppgifter

  Werners har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vi har även implementerat en funktion för att logga eventuella försök till intrång.

  1. Dina rättigheter

  Werners ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

  Du har rätt att av begära;

  • Tillgång till dina personuppgifter
   Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
  • Rättelse av dina personuppgifter
   Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Radering av dina personuppgifter
   På din begäran raderar vi dina personuppgifter, undantaget de fall när lagkrav förbinder oss att spara viss information under en specifik period. (Exempelvis bokförings- och skattelagstiftning)
  • Begränsning av behandling
   Du kan invända mot viss typ av behandling varpå vi anpassar våra ändamål.
  • Överföring av personuppgifter – Dataportabilitet
   Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
  1. Kontaktinformation

  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

  Werners Gourmetservice AB
  Kämpagatan 3
  532 36 Skara
  info@wgs.se